آلترناتیو راک

(Alternative Rock)

آلترناتیو راک (Alternative Rock) و یا موسیقی آلترناتیو در اواسط دهه ۸۰ با تأثیر از موسیقی پانک راک به وجود آمد اما از لحاظ ساختاری و ظاهر شبیه هیچ ‌یک از سبک‌ های قبل از خود نبود، نه ظواهر و ساختار گروه‌ های پانک را داشت و نه میشد آن را شاخه‌ای از سبک‌ های دیگر دانست و به دلیل اینکه از جنبه‌ های بسیاری با موسیقی‌های قبل از خود تفاوت داشت نام آلترناتیو به معنای جایگزین را به آن دادند.