کلاپس اندر د امپایر
گروه موسیقی

کلاپس اندر د امپایر

(Collapse Under the Empire)

گروه موسیقی کلاپس اندر د امپایر (Collapse Under the Empire) یک گروه دو نفره متشکل از Martin Grimm و Chris Burda از کشور آلمان می باشد که در سبک موسیقی پست راک فعالیت میکند.

4 دنبال کننده