چنگ (هارپ)

ساز چنگ / هارپ

(Harp)

چنگ یا هارپ (Harp) گونه‌ای ساز زهی باستانی است و در کنار ساز رود (بربت)، از مشهورترین سازهای ایران باستان به‌ شمار می‌ آمده‌ است.