چیل سینث

(ChillSynth)

چیلسینث ChillSynth یا لوفای سینث ویو Lofi Synthwave که اغلب به اشتباه با نام چیل ویو نامگذاری می‌ شود، زیر شاخه‌ای از سینث ویو است که سرعت پایین‌ تری دارد، از پد های مصنوعی و واب‌ های شاد استفاده می‌کند و از رزونانس، ریورب و تاخیر زیادی استفاده می‌کند. Chillsynth ریشه در چیل ویو دارد.