جوزف سالینجر
نوازنده

جوزف سالینجر

(Joseph Sullinger)

1 دنبال کننده