سون اند فایو
پروژه موسیقی

سون اند فایو

(7and5)

پروژه سون اند فایو موسیقی است که به عنوان NewAge/Chill توصیف می شود. ملودیک تر از اکثر موسیقی های الکترونیکی چیل اوت، و پر جنب و جوش تر از عصر جدید سنتی.

9 دنبال کننده