ستایش و پرستش

(Praise & Worship)

ستایش و پرستش (Praise & Worship) از زیر شاخه و مجموعه سبک مسیحی و انجیل (Christian & Gospel) است که شامل آثاری از موسیقی بی کلام میشود که با موضوعات خدا و یا پرستش و ستایش از او ساخته میشود.