آنه سوفی موتر
نوازنده

آنه سوفی موتر

(Anne-Sophie Mutter)

آنه-سوفی موتر یا آنه-زوفی موتر نوازندهٔ ویولن اهل آلمان است.

0 دنبال کننده