موسیقی بی کلام سرود ملی کشورها

Ey Iran (Iran Nationalhymne)