مجموعه آلبوم های کلاسیک The Essentials

Sibelius: Essentials
Handel: The Essentials
Mozart: The Essentials
Wagner: Essentials
Prokofiev: The Essentials
Verdi: Essentials
Grieg: The Essentials
Rachmaninov: The Essentials
Mendelssohn: The Essentials
Schumann: The Essentials
Schubert The Essentials
Ravel: The Essentials
Stravinsky Essentials
Bach: The Essentials
Brahms: The Essentials
Dvořák The Essentials
Bernstein: The Essentials
Vivaldi: The Essentials
Debussy: The Essentials
Puccini: The Essentials
Chopin: The Essentials
Thielemann: Essentials
André Previn Previn Essentials