برترین های پراگرسیو هاوس در سال 2018

Progressive House Autumn Essentials 2018
Best of Progressive House 2018, Vol. 07
Best of Progressive House 2018, Vol. 06
Best of Progressive House 2018, Vol. 05
Best of Progressive House 2018, Vol. 04
Best of Progressive House 2018, Vol. 03
Progressive House Spring Essentials 2018