اهنگ بی کلام بوزوکی

Michalis Terzis - The Art of the Greek Bouzouki
Ilias Andriopoulos - Stories We Tell - My Bouzouki Instrumentals (2017)