آهنگ سه تار

Hamid Motebassem - Sepidar (2017)
Hossein Alizadeh, Pejman Hadadi - Monad (2008)