آهنگ بی کلام با ساز عربی کاوالا (كولة)

Ibrahim Kawala - Egyptian Mystique