آلبوم صبح دولت از شهرام میرجلالی و جهانشاه برومند

Shahram Mirjalali, Jahanshah Boroumand - Sobh-E Dowlat (2012)