آلبوم درنادئون از مهرداد مهدی

Mehrdad Mehdi, Aso Kohzadi - Dornadeon (2017)