فرامرز پایور

فرامرز پایور

Santur & Tombak 2
Faramarz Payvar - Shur & Mahur Ensemble Performance (2007)
Faramarz Payvar - The Classical Works (2011)