Bahramji

بهرام جی (Bahramji)

بهرام پورمند با نام هنری بهرام جی متولد سال ١٣٣١ اهل کرمانشاه است و با اینکه نوازندگی سنتور را از دوره نوجوانی شروع کرده، اما بعد از اتمام دوره دبیرستان به هند مهاجرت کرده و نمی‌توان تأثیر سال‌ها زندگی در هند را بر غلبه ریتم و المان‌های موسیقی هند در کارش نادیده گرفت. معتقد است «سازی مثل دف هم در موسیقی دراویش برای ایجاد ریتمی ساده و هماهنگ با تپش قلب است که با تکرار، به‌نوعی ذکر تبدیل می‌شود» که این را می‌توان یکی از نقاط مشترک موسیقی صوفیانه و برخی از زیرشاخه‌های موسیقی الکترونیک یعنی سبک «Downtempo»، «Ambient» و به ‌خصوص «Chillout» دانست.

Bahramji - Master & Disciple
بهرام جی (Bahramji)