ساساندو (Sasando)

ساساندو (Sasando)

ساز سنتی ساساندو (Sasando) که به Sasandu هم معروف است یک ساز سنتی و کلاسیک آسیایی است و رایج در قسمت شرقی و در جزیره ای از کشور های اندونزی است.این ساز برگرفته از ساز هارپ یا چنگ و یا ساز زیتر (zither) چین است و صدای نزدیک و کمی تیز تر از آن ها تولید میکند.

Nicodemus Tenis Instrumental Hymns Sasando