سارود (Sarod)

سارود (Sarod)

سارود (Sarod) یا سارو یک ساز هندی و باستانی کشور هندوستان است که شباهت بسیاری از نظر ظاهر و صدا ب ساز سیتار دارد.

CHINMAYA DUNSTER
Chinmaya Dunster Mindfulness