پن فلوت (Pan Flute)

پن فلوت (Pan Flute)

ساز پن فلوت، یا موسیقار (Pan Flute, Panpipes یا Syrinx) نوعی ساز بادی است که با در کنار هم قرارگرفتن چندین نی به ترتیب اندازه کنار هم ساخته می‌شود.نام این ساز از مجسمه خدای پن، که این ساز را در دست دارد، برگرفته شده‌است.

The Best Of Edward Simoni (Playlist)
پلی لیست
Silvio Condo Panföten-Träume 2
آلبوم
Edgar Muenala Perfect
Leo Rojas Leo Rojas (Deluxe Edition)
The Most Beautiful Panflute Music Ever
The Best of Alexandro I
Peter Weekers Golden Ballads - Feelings - Part 1
آلبوم
Marcin Lewandowski - Panpipes Melodies From Poland vol.3
Polskie Przeboje na fletnie Pana 2
Mihai Panflute Maestrino
Marcin Lewandowski
Petruta Küpper Blue Love
Leo Rojas Feliz Navidad
Leo Rojas - Hallelujah
Inishkea - Love Songs on Pan Pipes
آلبوم
Jean-Pierre Bontemps - Folge 2
Ryan Walt
Edgar Muenala - Discography
Edgar Muenala - The Song of My Life (2018)