ماریمبا (Marimba)

ماریمبا (Marimba)

ساز ماریمبا (Marimba) نوعی از ساز های کوبه‌ ای است که با ضربه زدن با مضراب‌ های مخصوص بر روی صفحات چوبی این ساز، صدا تولید می‌شود.

Christoph Sietzen Silence