قانون (Qanun)

قانون (Qanun)

قانون یک ساز است متعلق به خانوادهٔ قدیمی سیتار (Cythare)، که در سده‌های میانه تحت عنوان Canon یا miocanon به اروپا برده شد. این ساز دارای یک جعبهٔ چوبی به شکل ذوزنقه‌است که به وسیلهٔ دو انگشت سبابه و دو مضراب (که میان حلقه‌ای که به انگشت کرده‌اند و خود انگشت قرار می‌گیرند) نواخته می‌شود.

Aytaç Dogan Kanun Resitali 3
Aytaç Dogan Kanun Resitali 2 (Live)
Aytaç Dogan Akşam Güneşi (Live)
Suite for Qanoon and String Orchestra
آلبوم
Tanini Davet / İnvitation
Taksim Trio Taksim Trio
Göksel Baktagir Kalb-i Coşku
Oya Leventoğlu, Emre Erdoğan Melal
Mahmoud Amer - Takaseem (Arabic Music on the Kanoun)
Göksel Baktagir - Yeni Gün (2018)
Simin Agharazi - Ghanoon Solo (2010)
Hakan Kenarda - Vasl & Fasl (2018)
Göksel Kartal
Göksel Baktagir - Sevda (2018)
Aytaç Dogan - Kanun Resitali 1 (Live)
Farhad Besharati - Zenith (2015)
Farhad Besharati - Secret Garden (2015)
آلبوم
آلبوم
Göksel Baktagir