Chapman Stick

چپمن استیک (Chapman Stick)

ساز چپمن استیک (Chapman Stick) که نوعی ساز برقی از خانوادهٔ گیتار است و دارای ۱۰ تا ۱۲ رشته‌ سیم می‌باشد

Michael Kollwitz Serenity III: More Peaceful Music on the Chapman Stick
Michael Kollwitz - Serenity II (2018)