بم کمان (Bamkaman)

بم کمان (Bamkaman)

مصباح قمصری مبدع این ساز می گوید، ساز بم کمان در واقع احیا شده ی ساز کمانچه ی باس است که من از حدود هفت سال پیش برروی آن کار می كنم، در واقع كمانچه ی باس پیش از من هم موجود بوده و بنده طبق ذهنیتی که از یک ساز باس داشتم این ساز را انتخاب و احیا کردم