ورلد موزیک (World)

موسیقی ملل (World Music)

موسیقی ملل (World music‎) یا ورلد میوزیک مجموعه سبک ‌های گوناگونی از موسیقی جهان شامل انواع موسیقی‌ های فولکلور، بومی، سنتی، نوسنت‌گرا و تلفیقی است.صطلاح موسیقی ملل از دهه ۱۹۸۰ برای اشاره به انواع موسیقی‌های محلی غیرغربی به‌کار رفت و در بازارهای موسیقی فراگیر شد.

The Yoshida Brothers
آلبوم
Argishty Armenian Duduk: 10
Argishty Armenian Duduk: Spring for Three
Betrayal of a Sacred Sunflower
Klezmer
آلبوم
Oud Classics from Armenia, the Balkans & the Middle East
آلبوم
Songs To Your Eyes WorldBeat
Mark Eliyahu Grateful
Hussam Aliwat Born Now
Alireza Abbasi - Shahrivar
Omar Khairat Egyptian Piano Music
Peter Gundry Volur
Michalis Terzis The Sound of Greece
Aris Lytras The Lost Love
Tanini Davet / İnvitation
Ahmet Koç Pastoral
Mahmoud Sorour - Rabhyat Bi Kamangat Sorour
Taksim Trio Taksim Trio
Angelina The Greatest Hymns Instrumental Chinese Zhiter
Bouzouki Kings Roots Of Greek Music Vol.1 - Viva Bouzouki
Mark Eliyahu Roads