نئو کلاسیک (NeoClassical)

نئوکلاسیک (Neoclassical)

موسیقی نئوکلاسیک یا نئوکلاسیسیس گرایشی در موسیقی قرن بیستم بود که در فاصلهٔ بین دو جنگ جهانی در واکنش به لجام‌گسیختگی ساختاریِ موسیقی رمانتیکِ متأخر، میان گروهی از موسیقی‌دانان به وجود آمد و بر آن بود تا موسیقی را به مؤلفه‌های اصیلِ دورهٔ کلاسیک، مانند نظم و انسجام، تعادل، وضوح، ایجاز، و خودداری عاطفی بازگردانَد.

Mike Lazarev Out of Time
آلبوم
Jorge Méndez Silver Linings
آلبوم
Trevor Kowalski Christmas Away From Home
تک آهنگ
Katharine Petkovski Flora
Jackson Mullane Les Muses: Taylor
Ron Adelaar Mélodie
Echoes in the Valley, Vol. 2
Jordan Critz Eastern Sea
Joshua Spacht Pause for Peace
Keith Merrill Bulwark
Sebastian Plano One & One
DeLange Images
Jorge Méndez C'est la vie
David Arkenstone The Turning Of The Year