انیگماتیک (Enigmatic)

انیگماتیک (Enigmatic)

سبک انیگماتیک (Enigmatic) یا انیگما یکی از زیر شاخه های موسیقی امبینت، الکترونیک با فضایی مرموز، مفهومی و تاریک را شامل میشود.

The Quiet Music, the Sonorous Loneliness
Black Ether
Black Ether LifeSong
Adrian von Ziegler Veiled
Dharma
Anhidema, Amiya Inspiration Mother
Anhidema Le retour du anunnaki