آلترناتیو (Alternative)

آلترناتیو (Alternative)

سبک راک آلترناتیو (Alternative Rock) و یا موسیقی آلترناتیو در اواسط دههٔ ۸۰ با تأثیر از موسیقی پانک راک به وجود آمد اما از لحاظ ساختاری و ظاهر شبیه هیچ ‌یک از سبک‌های قبل از خود نبود، نه ظواهر و ساختار گروه‌های پانک را داشت و نه می‌شد آن را شاخه‌ای از سبک‌های دیگر دانست و به دلیل اینکه از جنبه‌های بسیاری با موسیقی‌های قبل از خود تفاوت داشت نام «آلترناتیو» به معنای «جایگزین» را به آن دادند.

Yutaka Hirasaka Anecdotes Tape 2
Ashton Gleckman Falling Awake
City of the Sun The Last Day
Part.II FUTURE
Johannes Bornlof Beauty Lives in Me
تک آهنگ
Efisio Cross Remember My Prayers
Caspian On Circles
Movediz Emmanuel
Yann Tiersen Closer
Hammock Silencia
ROARY Trace
Happy Occident
William Tyler Goes West
City of the Sun Ventura
تک آهنگ
One Hundred Years
One Hundred Years Prayer
Erland Cooper Sule Skerry
Voyageur Take Me to the River
آلبوم