گروه وی لاست د سی (We Lost The Sea)

گروه وی لاست د سی (We Lost The Sea)

گروه موسیقی وی لاست د سی (ما دریا را گم کرده‌ایم) (We Lost the Sea)، گروه پست راک استرالیایی است که سال ۲۰۰۷ تشکیل شد.

پیروزی و فاجعه
We Lost The Sea A Beautiful Collapse
We Lost The Sea Towers
We Lost The Sea Live at Dunk Festival 2017
We Lost The Sea - Departure Songs (2018)