گروه تراولر (Traveler)

گروه تراولر (Traveler)

گروه تراولر (Traveler) متشکل از دو عضو با نام هایTaylor Johnson و Stephen Blake Kanicka است که در سبک سینماتیک فعالیت میکنند.