گروه موسیقی The Best Pessimist

گروه موسیقی The Best Pessimist

پروژه یا گروه موسیقی The Best Pessimist در ابتدا یک پروژه ی یک نفره با نام Sergey Lunev از کشور اوکراین بوده که حال به 4 عضو و یک گروه تبدیل شده است. این گروه در سبک های امبینت، پست راک آثاری موسیقیایی را خلق می کند.

Part.II FUTURE
The Best Pessimist The Half-World
The Best Pessimist