پروژه موسیقی اسلیپ دیلر (Sleep Dealer)

پروژه موسیقی اسلیپ دیلر (Sleep Dealer)

پروژه یا گروه موسیقی اسلیپ دیلر (Sleep Dealer) یک گروه موسیقی از کشور روسیه است که در سبک موسیقی پست راک، راک و آلترناتیو راک فعالیت می کند.

Sleep Dealer Memories