شامبهو (Shambhu)

شامبهو (Shambhu)

شامبهو (Shambhu) خود را از طریق ترکیبی از سبک های مردمی، هند و جاز و موسیقی است که به دنبال بلند کردن روح داخلی بیان می کند. آهنگ های او در آرامش آرام ظاهر می شود. لمس او بیانات ظریف و پیچیده ای از ظرافت و ظرافت را نشان می دهد. اجرایش مخاطبان را تجربه می کند که بعضی از آنها به عنوان “جادویی”، “سفر” و “باز کردن یک فضای درون” توصیف شده اند. کمتر

Shambhu Lilac Skies