سباستین پلانو (Sebastian Plano)

سباستین پلانو (Sebastian Plano)

سباستین پلانو (Sebastian Plano) آهنگساز جوان آلمانی سبک امبینت، نئوکلاسیک است که آثار متفاوت و نوآورانه ای در سبک نئوکلاسیک توسط سباستین پلانو خلق میشود.

Sebastian Plano, Maarten Vos &
Sebastian Plano One & One
Sebastian Plano
Sebastian Plano Verve