روبرت شومان (Schumann)

روبرت شومان (Schumann)

روبرت شومان آهنگساز و نوازندهٔ پیانو اهل آلمان در دورهٔ رمانتیک در نیمهٔ نخست سدهٔ نوزدهم بود.

Schumann: The Essentials