ردی هاسا (Redi Hasa)

ردی هاسا (Redi Hasa)

Redi Hasa The Stolen Cello
آلبوم
Redi Hasa, Ludovico Einaudi The Silence of the Trail