گیتار پرتقالی (Portuguese Guitar)

گیتار پرتقالی (Portuguese Guitar)

Famous Fados on Portuguese Guitar
Custódio Castelo Amália Classics on Portuguese Guitar