پروژه پژواک مهتاب (Moonlight Echoes)

پروژه پژواک مهتاب (Moonlight Echoes)

پروژه پژواک مهتاب (Moonlight Echoes) یک پروژه موسیقی از آهنگساز کانادایی یان وونگ (Ian Wong) در سبک امبینت فعالیت میکند.

Moonlight Echoes Emotions, Vol. 2
آلبوم
Moonlight Echoes Cello Poetry
Moonlight Echoes Astray
Moonlight Echoes Secrets