لودوین ایسامبورگ (Ludivine Issambourg)

لودوین ایسامبورگ (Ludivine Issambourg)

لودوین ایسامبورگ (Ludivine Issambourg) نوازنده ی فلوت از کشور فرانسه است که در سبک الکترونیک جاز فعالیت میکند.

Ludivine Issambourg Outlaws