گروه لوگان اپیک کنتو (Logan Epic Canto)

گروه لوگان اپیک کنتو (Logan Epic Canto)

گروه موسیقی لوگان اپیک کنتو (Logan Epic Canto) سبک سلتیک، متشکل از 6 نفر از کشور روسیه می باشد.

Logan Epic Canto Forest Kingdom
آلبوم
Logan Epic Canto Tir Nan Og
Logan Epic Canto