ایان ماکسین (Ian Maksin)

ایان ماکسین (Ian Maksin)

ایان ماکسین (Ian Maksin) نوازنده ی ویلنسل از کشور روسیه است که در شهر نیویورک امریکا مشغول به فعالیت است.

Ian Maksin Sempre: A New Dimension