گروه موسیقی I Hear Sirens

گروه موسیقی I Hear Sirens

گروه موسیقی I Hear Sirens یا من آژیرها را میشنوم یک گروه متشکل از 4 عضو می باشد که در سبک موسیقی پست راک فعالیت میکنند.