ادنلس ملانچولی (Endless Melancholy)

ادنلس ملانچولی (Endless Melancholy)

پروژه موسیقی ادنلس ملانچولی (Endless Melancholy) یک پروزه انفردای از کشور اوکراین است که در سبک مدرن کلاسیکۀ امبینت فعالیت میکند.