گروه کلاپس اندر د امپایر (Collapse Under the Empire)

گروه کلاپس اندر د امپایر (Collapse Under the Empire)

گروه موسیقی کلاپس اندر د امپایر (Collapse Under the Empire) یک گروه دو نفره متشکل از Martin Grimm و Chris Burda از کشور آلمان می باشد که در سبک موسیقی پست راک فعالیت میکند.

Laura Sullivan
پلی لیست
Collapse Under the Empire Everything We Will Leave Beyond Us
The End of Something