پروژه موسیقی آکیسای (Akisai)

پروژه موسیقی آکیسای (Akisai)

پروژه موسیقی آکیسای (Akisai) متشکل از دو نفر با نام های Koichi Nakaie و Kaname Suzuki از توکیو ژاپن است که در سبک موسیقی الکترونیک امبینت فعالیت میکند.

Akisai another
Akisai nostalgia
Akisai Travelers
Akisai Colors
Akisai theme